over werkgroepen | landelijke werkgroepen | regionale werkgroepen | disclaimer | cookiebeleid | privacyverklaring | beveiligingskwetsbaarheid melden
 
 

Continuiteitsbezoek

stuur deze pagina door print deze pagina

 

Continuïteits(huis)bezoeken

Om de overgang tussen zorg in het ziekenhuis en de thuissituatie zo klein mogelijk te maken, is een preventief huisbezoek door een wijkverpleegkundige zinvol. Alle kankerpatiënten in de palliatieve fase die op het moment van aanmelding nog geen reguliere verzorging of verpleging nodig hebben, komen hiervoor in aanmerking. Voor dit bezoek is geen indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist; voor de patiënt zijn er geen kosten aan verbonden.

 

Doel Continuïteitsbezoek

Het doel van het Continuïteitsbezoek is het bieden van continuïteit in de oncologische verpleegkundige zorg aan kankerpatiënten die al of niet (poli)klinische behandelingen (hebben) ondergaan. De zorg is gericht op het tijdig signaleren en opvangen van problemen die samenhangen met de ziekte en/of de behandeling.

 

Doelgroep Continuïteitsbezoek

De doelgroep bestaat uit alle patiën­ten

 • bij wie de diagnose kanker is gesteld;
 • die met ontslag naar huis gaan, klaar zijn met de poliklinische behandeling of langdurig poliklinisch behandeld worden;
 • die in de thuissituatie op het moment van aanmelding geen reguliere verpleegkundige zorg nodig heb­ben.

 

Effect Continuïteitsbezoek

Door het preventieve en informatieve karakter van de bezoeken kan de wijkverpleegkundige anticiperen op het ontstaan van problemen als

 • vermoeidheid,
 • pijn,
 • verminderde mobiliteit,
 • klachten in het denk- en waarnemingspatroon en
 • overbelasting van de mantelzorg.
 • Het vroegtijdig contact met de thuiszorg werkt drempelverlagend: de patiënt weet wat de thuiszorg te bieden heeft en hoe hij deze hulp kan inschakelen, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

 

Werkwijze: de bezoeken

In principe bestaat het Continuïteitsbezoek uit twee bezoeken. Het eerste bezoek vindt plaats binnen veertien dagen na afronding van de behandeling in het ziekenhuis en is een kennismakingsbezoek. De wijkverpleegkundige maakt kennis, peilt de zorgbehoefte van de patiënt en vertelt wat de thuiszorg te bieden heeft. Zonodig wordt daadwerkelijke zorg verleend. Na dit eerste bezoek beslissen patiënt en wijkverpleegkundige samen of een tweede bezoek wenselijk is en wanneer.

 

Kwaliteitscriteria voor het Continuïteitsbezoek

Het Verpleegkundig netwerk thuiszorg oncologie van het IKNL locatie Amsterdam heeft criteria opgesteld voor het Continuïteitsbezoek. De beknopte criteria stellen voorwaarden aan thuiszorgorganisaties op de volgende onderwerpen:

 1. Mogelijkheid tot drie Continuïteitsbezoeken voor alle kankerpatiënten
 2. Uitvoering door wijkverpleegkundige met differentiatie oncologie
 3. Continuïteit in de uitvoering
 4. Faciliteiten voor wijkverpleegkundigen met differentiatie oncologie
 5. Procedure voor aanmelding en terugkoppeling
 6. Eerste bezoek binnen maximaal veertien kalenderdagen na aanmelding
 7. Voldoende tijd voor voorbereiding, uitvoering en afronding
 8. Transmurale samenwerking
 9. Verslaglegging bij de cliënt en terugkoppeling naar betrokken zorgverleners

 

Checklist voor gesprek

Het Verpleegkundig Netwerk Thuiszorg Oncologie heeft een checklist ontwikkeld over de gespreksonderwerpen die aan bod kunnen komen tijdens het continuïteitsbezoek.

 

Criteria voor de wijkverpleegkundige met differentiatie oncologie

Voor wijkverpleegkundigen die gedifferentieerd zijn in de oncologische zorg, heeft het Verpleegkundig netwerk thuiszorg oncologie van het IKNL locatie Amsterdam in 2009 een checklist opgesteld met eisen op het gebied van patiëntgerichtheid, kennis en vaardigheden.

 

Werkwijze: afspraken tussen ziekenhuis en thuiszorg

Het continuïteitsbezoek is een samenwerking tussen ziekenhuizen en thuiszorginstellingen in één zorggebied. Verpleegkundigen in het ziekenhuis bieden het bezoek aan de patiënt en melden de patiënt aan bij de thuiszorg. Wijkverpleegkundigen in de thuiszorg voeren het bezoek uit. Beide organisaties maken onderling werkafspraken over deze procedure. Veelal zijn de oncologieverpleegkundigen uit beide organisaties initiators en uitvoerders van dit programma.

 

 

 

 

Log in
 
Aanmelden
Wachtwoord vergeten
Uw werkgroepen
Na inloggen verschijnen hier de werkgroepen waar u lid van bent.